top of page
caring transportation.jpg

Transport

O programie

Transport do Programu dla dorosłych przejściowych CARING jest zapewniany do i z domu uczestnika w całkowicie dostępnych pojazdach. Trasy są zaprojektowane z ustalonymi godzinami odbioru i wysiadania.

Niektóre pojazdy używane przez dział transportu CARING Inc. zostały sfinansowane przez FTA.
​Dan Lugo, dyrektor ds. transportu (dlugo@caringinc.org Lub609-646-1990) w przypadku jakichkolwiek pytań.

Tytuł VI Polityka niedyskryminacji

Caring, Inc. stara się zapewnić, że żadna osoba nie zostanie wykluczona z naszych usług ani pozbawiona korzyści z naszych usług ze względu na rasę, kolor skóry lub pochodzenie narodowe, chronione tytułem VI Ustawy o prawach obywatelskich z 1964 r., z późniejszymi zmianami.

 

Każda osoba, która uważa, że indywidualnie lub jako członek określonej kategorii osób padła ofiarą dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry lub pochodzenie narodowe, religię, płeć, niepełnosprawność lub wiek, może złożyć skargę w pisząc do CARING, Inc.

 

Usługi transportowe świadczone przez tę agencję są w całości lub w części finansowane ze środków federalnych otrzymanych za pośrednictwem NJ TRANSIT i jako osoba fizyczna masz również prawo złożyć pisemną skargę na mocy tytułu VI do Federalnej Administracji Tranzytu i możesz ją zaadresować na adres: Tytuł VI Koordynator programu Budynek wschodni, 5. piętro – TCR, Departament Transportu Stanów Zjednoczonych, Federalna Administracja Tranzytu, Biuro Praw Obywatelskich, 1200 New Jersey Avenue, SE, Waszyngton, DC 20590
 
Jeśli potrzebne są informacje w innym języku, zadzwoń pod numer (609) 646-1990.
Si esta informacion se necesita en español, llame (609) 646-1990.

Tytuł VI Procedura składania skarg dotyczących dyskryminacji

TYTUŁ VI PROCEDURA REKLAMACYJNA

Każda osoba, która uważa, że doświadczyła dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe, religię, płeć, niepełnosprawność i wiek podczas świadczenia usług społeczeństwu przez CARING, Inc, może złożyć skargę z tytułu VI, wypełniając i złożenie formularza skargi CARING Tytuł VI. CARING rozpatruje skargi otrzymane nie później niż 180 dni od zaistnienia domniemanego zdarzenia. CARING rozpatrzy wszystkie kompletne reklamacje.

Po otrzymaniu skargi CARING rozpatrzy ją w celu ustalenia, czy nasze biuro jest właściwe. Osoba składająca skargę otrzyma list potwierdzający, informujący ją, czy skarga zostanie rozpatrzona przez nasze biuro.

CARING ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji. Jeżeli do rozstrzygnięcia sprawy potrzeba więcej informacji, CARING może skontaktować się ze składającym skargę. Osoba składająca skargę ma 10 dni roboczych od daty pisma od CARING na przesłanie żądanych informacji śledczemu przydzielonemu do sprawy. Jeżeli osoba składająca skargę nie skontaktuje się z osobą prowadzącą dochodzenie lub nie otrzyma dodatkowych informacji w ciągu 10 dni roboczych, CARING może administracyjnie zamknąć sprawę. Sprawę można również zamknąć administracyjnie, jeśli skarżący nie chce już kontynuować swojej sprawy.

Po zapoznaniu się ze skargą osoba prowadząca dochodzenie wystosuje do składającego skargę jedno z dwóch pism: pismo zamykające lub pismo stwierdzające sprawę (LOF). Pismo zamykające podsumowuje zarzuty i stwierdza, że nie doszło do naruszenia tytułu VI i że sprawa zostanie zamknięta. LOF podsumowuje zarzuty i przesłuchania dotyczące domniemanego incydentu oraz wyjaśnia, czy zostaną podjęte jakiekolwiek działania dyscyplinarne, dodatkowe szkolenie członka personelu lub inne działania. Jeżeli osoba składająca skargę chce odwołać się od decyzji, ma na to 10 dni od daty pisma lub LOF. 

Osoba może również złożyć skargę bezpośrednio do Federalnej Administracji Transportu, pod adresem FTA Office of Civil Rights, 1200 New Jersey Avenue SE, Washington, DC 20590.

Jeśli potrzebne są te informacje w innym języku, zadzwoń pod numer (609) 646-1990
Si esta informacion se necesita en español, llame (609) 646-1990


Tytuł VI Postępowanie reklamacyjne – tłumaczenie na język hiszpański


CARING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PROCEDIMIENTO DE QUEJA DEL TITULO 6

Cualquier persona que crea que se le ha discriminado a el Por motivos de raza, color, origen nacional, religión, sexo, discapacidad y edad en la prestación de servicios al público por CARING, Inc puede presentar una Queja Titulo 6 completando y presentando una Forma de CARING de Queja de Titulo 6. CARINGvestigara quejas que son recibidas no mas de 180 dias después del incydente. CARING procesará las quejas que son presentadas completas. 

Cuando la queja ha sido recibida, CARING la egzamininará para determinar si CARING tiene jurisdicción. El reclamante recibirá una Carta de reconocimiento informándole a ella/el si la queja serávesigada por nuestra oficina. 

CARING tiene 30 días para explorer la queja. Si se necesita  más información para resolr el caso, CARING se comunicara  con el reclamante. El reclamante tiene 10 días laborables desde la fecha de la carta para enviar la información solicitada alvestigador asignado al caso. Si el detektyw no es contactado por el reclamante o no recibe la información adicional en 10 días laborables CARING puede administrativamente cerrar el caso. Un caso puede ser administrativamente cerrado también si el reclamante ya no desea perseguir el caso. 

Despues que el explorer ha revisado la queja, ella/el le enviará una de dos cartas al reclamante; una carta cerrando el caso o una carta de descubrimiento. La Carta cerrando el casa tendrá un  resumen de  la acusación y declara que no hubo una violación de las leyes Titulo 6 y que el caso será cerrado. En la  carta de descubrimiento tendrá un wznowiony  de la acusación y las entrevistas sobre el supuesto incydente ocurrido, y exlicara si alguna acción disciplinaria, formación adicional del empleado, o si alguna otra acción ocurrirá. Si el reclamante desea apelar la decisión, ella/el tiene 10 dni desde el día de la Carta para hacerlo. 

Osoba, którą możesz przedstawić, jest kierowana do Federal Transit Administration, en el FTA office of Civil Rights, 1200 New Jersey Avenue SE, Washington DC 20590

 

ADA Rozsądna modyfikacja
Polityka

CARING, INC zdaje sobie sprawę, że niepełnosprawność jest tak zróżnicowana, jak różne są osoby, którym służy, i uznaje potrzebę wprowadzenia uzasadnionych modyfikacji swojej polityki w zakresie pomocy oferowanej pasażerom, którzy mogą potrzebować dodatkowej pomocy, aby korzystać z jej usług.

Zgodnie z tytułem II ustawy ADA władze stanowe i lokalne są zobowiązane do wprowadzenia, tam gdzie to konieczne, uzasadnionych modyfikacji zasad, praktyk i procedur, aby uniknąć dyskryminacji.       

W przypadku pasażerów, którzy wymagają dodatkowej pomocy, CARING, INC dołoży wszelkich starań, aby uwzględnić wszystkie uzasadnione prośby o modyfikacje takiej pomocy, postępując zgodnie z procedurami opisanymi poniżej:

1.    Jeźdźcy muszą poinformować Dyrektora ds. Transportu o potrzebie i konkretnym rodzaju dodatkowej pomocy, o którą wnioskują, w momencie dokonywania rezerwacji przejazdu. 

2.    Dyrektor ds. transportu poinformuje przełożonego kierowcy o konkretnej potrzebie/prośbie pasażera i określi zasoby wymagane do zapewnienia pasażerowi miejsca.

3.    Przełożony kierowcy i kierowca ocenią wniosek i zgłoszą Dyrektorowi ds. transportu, czy wniosek jest zasadny do wykonania. 

4.    Jeśli Dyrektor ds. Transportu uzna, że świadczenie żądanej usługi lub jej regularne powtarzanie jest nieuzasadnione, musi podać konkretne uzasadnienie na poparcie swojego ustalenia i poinformować Dyrektora Wykonawczego ds. Operacyjnych. 

5.    Jeśli Dyrektor Wykonawczy ds. Operacyjnych zgadza się z ustaleniami Dyrektora ds. Transportu, pasażer musi zostać o tym poinformowany telefonicznie co najmniej 48 godzin przed żądaną/zaplanowaną podróżą. O ustaleniu należy także niezwłocznie powiadomić pasażera w formie pisemnej.  

6.    Zawodnicy mogą odwołać się od takich decyzji, postępując zgodnie z ustalonymi procedurami składania skarg ADA. Skargi dotyczące tego, że program, usługa lub działanie CARING, INC. nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych, należy kierować do CARING, INC. 407 W Delilah Rd Pleasantville NJ 08232 Do wiadomości: Dan Lugo
 

Osoba składająca skargę może również złożyć skargę do Departamentu Transportu Stanów Zjednoczonych, kontaktując się z Departamentem pod adresem: Departament Transportu Stanów Zjednoczonych, Biuro Praw Obywatelskich,

 

Federalna Administracja Tranzytu
Biuro Praw Obywatelskich
Uwaga: Zespół ds. reklamacji
Budynek Wschodni, V piętro – TCR
1200 New Jersey Avenue, SE
Waszyngton, DC 20590 

 

 

Jeśli potrzebne są te informacje w innym języku, zadzwoń pod numer (609) 646-1990

 

Si esta informacion se necesita en español, llame (609) 646-1990

bottom of page